SPMMK
นร.จำแนกตามระดับชั้น/ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
มัธยมศีกษาตอนต้น----
มัธยมศึกษาปีที่ 4----
มัธยมศึกษาปีที่ 5----
มัธยมศึกษาปีที่ 6----
มัธยมศีกษาตอนปลาย----
รวมทั้งสิ้น----


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง