SPMMK
บุคลากรในสำนักงานฯ

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ( แสดงแบบเต็มหน้าจอ) ( แสดงแบบแผนผัง)

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 3. นายสันติรัฐ ไชยโย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากร : สพม.มค
 1. กลุ่มอำนวยการ


  1. นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม
   นักประชาสัมพันธ์
   โทร.


  2. นางขันทอง พิมพ์แสนศรี
   นักจัดการงานทั่วไป (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.


  3. นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะ
   นักจัดการงานทั่วไป
   โทร.


  4. นายกิตติ์พิภัทร์ กาญจน์ธนชาติ
   นักจัดการงานทั่วไป
   โทร.


  5. นางอุษามณี เหล่าอรรคะ
   เจ้าพนักงานธุรการ
   โทร.


  6. นายพรวิชิต กุลวิเศษ
   เจ้าพนักงานธุรการ
   โทร.


  7. นายบรรณรัตน์ บรรยง
   ช่างไฟฟ้า
   โทร.


  8. นายนรากรณ์ คุณยศยิ่ง
   พนักงานขับรถยนต์
   โทร.


  9. นางสาวนุจรินทร์ ภูสีฤทธิ์
   พนักงานพิมพ์ดีด (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)
   โทร.


  10. นางกวิณทิพย์ โสมา
   พนักงานทำความสะอาด
   โทร.


  11. นายณัฐพล สอนสา
   พนักงานสถานที่
   โทร.


  12. นายเดชนรินทร์ นิงคะลี
   พนักงานรักษาความปลอดภัย
   โทร.


  13. นางสาวคนึงนิจ ประมูลคร
   พนักงานทำความสะอาด
   โทร.
 2. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา


  1. นางนวพรรดิ์ นามพุทธา
   ศึกษานิเทศก์ (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.


  2. นางกรนันท์ วรรณทวี
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  3. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  4. นางดวงใจ จำปาทอง
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  5. นางสาวธนาภา บุญครอบ
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  6. นางรุจาภา อรรถเวทิน
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  7. นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  8. นางอรชุมา ด้วงช้าง
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  9. นางเอมอร จันทนนตรี
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  10. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  11. นายนิมิตต์ การะดี
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  12. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  13. นายโพยม พลเรือง
   ศึกษานิเทศก์
   โทร.


  14. นางสาวสุจิตรา หล่มเหลา
   เจ้าพนักงานธุรการ
   โทร.
 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


  1. นางบุญชู โคตรบรรเทา
   นักวิชาการพัสดุ
   โทร.


  2. นางสาวโชติมา โนนพล
   นักวิชาการพัสดุ
   โทร.


  3. นางกฤษณา กฤตาคม
   นักวิชาการเงินและบัญชี (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.


  4. นางชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร.


  5. นางสาววาทินี ไชยชนะ
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร.


  6. นางกฤษณา กฤตาคม
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร.


  7. นางสาวสุภาพร แฝงยงค์
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร.


  8. นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ
   เจ้าพนักงานพัสดุ
   โทร.


  9. นางสาวสุมนทกานต์ บุญบุตร
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร.


  10. นางสาวขนิษฐา วงศ์คำตา
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร.


  11. นางสาวสุพรรณี หงษ์โยธี
   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
   โทร.
 4. กลุ่มนโยบายและแผน


  1. นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.


  2. นางสาวจรรยา สีแก้ว
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทร.


  3. นางสาวจุฑารัตน์ หารสระคู
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทร.


  4. นางสาวชลธิชา การถาง
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทร.


  5. นางสาวพิกุล ไชยแสน
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทร.


  6. นายศุภกร พันธุ์เสนา
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทร.
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  1. นางวราลักษณ์ บุษบง
   นักวิชาการศึกษา (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.


  2. นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง
   นักวิชาการศึกษา
   โทร.


  3. นางสาวอรทัย บุพโชติ
   นักวิชาการศึกษา
   โทร.


  4. นางสาวธิดารัตน์ พลศรี
   นักวิชาการศึกษา
   โทร.


  5. นางสาวไพลิน ภูมิวัน
   นักวิชาการศึกษา
   โทร.


  6. นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม
   เจ้าพนักงานธุรการ
   โทร.


  7. นางสาวลัญชพร ทุ่งสงค์
   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   โทร.
 6. กลุ่มบริหารงานบุคคล


  1. นางกุสุมา โอษะคลัง
   นักทรัพยากรบุคคล (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.


  2. นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.


  3. นางสาวปิยเนตร รังเสนา
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.


  4. นางสาวศิริวิมล บุญศรี
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.


  5. นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.


  6. นางสาวอัญชลี วงศ์แสน
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.


  7. นางอารีรัตน์ ชนะเกตุ
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.


  8. นายกฤษณเทพ สำเริง
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.


  9. นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค
   เจ้าพนักงานธุรการ
   โทร.


  10. นายกุศล ภูนบทอง
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร.
 7. กลุ่มกฎหมายและคดี


  1. นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
   นิติกร (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


  1. นางชุติมา นามศรีอุ่น
   นักวิชาการศึกษา
   โทร.


  2. นางสาวสุวรรณา สุดสนธิ์
   พนักงานพิมพ์ดีด (บุคลากรใน สพท. ที่ขาดแคลน)
   โทร.
 9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  1. นายกิตตินันท์ ฉิมพลี
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
   โทร.
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน


  1. นางภวิสร์ภร อุปนันท์
   นักวิชาการตรวจสอบภายใน (ผอ.กลุ่ม)
   โทร.