SPMMK
บุคลากรในสำนักงานฯ

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ( แสดงแบบเต็มหน้าจอ) ( แสดงแบบแผนผัง)

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 3. นายสันติรัฐ ไชยโย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากร : สพม.มค
 1. กลุ่มอำนวยการ


  1. นางนันทิพร พิมพ์แสนศรี
   ผอ.กลุ่มอำนวยการ
   โทร. 09889882เก้าศูนย์


  2. นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะ
   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   โทร. 08500268เก้าสาม


  3. นายกิตติ์พิภัทร์ กาญจน์ธนชาติ
   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   โทร. 09622751สามสี่


  4. นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
   โทร. 08055159เจ็ดหนึ่ง


  5. นางอุษามณี เหล่าอรรคะ
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   โทร. 08261448สี่เก้า


  6. นายบรรณรัตน์ บรรยง
   พนักงานขับรถยนต์
   โทร. 09566288เก้าสาม


  7. นางกวิณทิพญ์ โสมา
   พนักงานทำความสะอาด
   โทร. 08574315แปดหก


  8. นางณุชญาริณณ์ วังหอม
   พนักงานพิมพ์ดีด
   โทร. 08493411สามสาม


  9. นายนรากรณ์ คุณยศยิ่ง
   พนักงานขับรถยนต์
   โทร. 09601433หนึ่งเจ็ด


  10. นายเดชนรินทร์ นิงคะลี
   ยามรักษาการณ์
   โทร. 09490557หนึ่งสาม


  11. นางสาวคนึงนิจ ประมูลคร
   พนักงานทำความสะอาด
   โทร. 09547177สองห้า


  12. นายสมศักดิ์ สุนทโรจน์
   นักการภารโรง
   โทร. 09357367หกสี่


  13. นายสมจิตร หินดำ
   นักการภารโรง
   โทร. 06256146ศูนย์แปด
 2. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


  1. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   โทร. 08560899ห้าห้า


  2. นางเอมอร จันทนนตรี
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08991963สองสอง


  3. นางอรชุมา ด้วงช้าง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 06109897แปดศูนย์


  4. นางกรนันท์ วรรณทวี
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09106187ศูนย์หนึ่ง


  5. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09736955สามเก้า


  6. นางดวงใจ จำปาทอง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09732050หนึ่งเก้า


  7. นางรุจาภา อรรถเวทิน
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08621869ห้าหนึ่ง


  8. นางสาวธนาภา บุญครอบ
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08132095หกเก้า


  9. นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   โทร. 09224813เจ็ดแปด


  10. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09268316สี่ห้า


  11. นายนิมิตต์ การะดี
   ศึกษานิเทศก์ขำนาญการพิเศษ
   โทร. 09344019ห้าสี่


  12. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 06455995ศูนย์ห้า


  13. นางดาวใจ ศรีสองเมือง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08451540สามสาม


  14. นางวิไลรัตน์ สุวรรณสม
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09747955เก้าแปด


  15. นางสาวร้อยรัตน์ แก้วพิพัฒน์ธำรง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   โทร. 09425645ห้าสี่
 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


  1. นางกฤษณา กฤตาคม
   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   โทร. 08994983เก้าสอง


  2. นางบุญชู โคตรบรรเทา
   นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08332866เจ็ดเจ็ด


  3. นางสาวสมนิตย์ สิงหาอาจ
   เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
   โทร. 08457898สองสอง


  4. นางสาวสุภาพร แฝงยงค์
   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   โทร. 08927310สี่ห้า


  5. นางสาววาทินี ไชยชนะ
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   โทร. 08354962เก้าสี่


  6. นางชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   โทร. 08856332สี่สี่


  7. นางจารุวรรณ์ สภูยศ
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   โทร. 09334101เจ็ดห้า


  8. นางสาวสุฑารัตน์ สิงคลีบุตร
   ลูกจ้างชั่วคราว
   โทร. 08228077ห้าหนึ่ง


  9. นายนนทยา เทียมวงศ์
   ลูกจ้างชั่วคราว
   โทร. 08994155ห้าศูนย์


  10. นางสาวตวงพร เพชรสังคุณ
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร. 09718451เก้าสี่
 4. กลุ่มนโยบายและแผน


  1. นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์
   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
   โทร. 08661201ห้าห้า


  2. นางสาวพิกุล ไชยแสน
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.
   โทร. 08621955หนึ่งเก้า


  3. นางสาวจรรยา สีแก้ว
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
   โทร. 08545507เจ็ดเจ็ด


  4. นางสาวชลธิชา การถาง
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
   โทร. 08630827หนึ่งแปด


  5. นางสาวณัชชลิดา หารสระคู
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
   โทร. 09858480ศูนย์ห้า
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  1. นางวราลักษณ์ บุษบง
   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   โทร. 08962380สามเก้า


  2. นางสาวอรทัย บุพโชติ
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   โทร. 09332799หนึ่งเก้า


  3. นางสาวไพลิน ภูมิวัน
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   โทร. 08195998ศูนย์แปด


  4. นายพรวิชิต กุลวิเศษ
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   โทร. 08867103เจ็ดสอง


  5. นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   โทร. 08545978หกหก


  6. นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม
   นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
   โทร. 09415962แปดเจ็ด


  7. นางสาวปทิตญา สวนมะไฟ
   นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
   โทร. 09686571ศูนย์เจ็ด
 6. กลุ่มบริหารงานบุคคล


  1. นางกุสุมา โอษะคลัง
   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   โทร. 08147113สองสี่


  2. นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08891566สี่เก้า


  3. นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08737458หนึ่งห้า


  4. นางอารีรัตน์ ชนะเกตุ
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   โทร. 06106009แปดเก้า


  5. นายกฤษณเทพ สำเริง
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   โทร. 06616245สี่สอง


  6. นางสาวอัญชลี วงศ์แสน
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   โทร. 08451580ห้าห้า


  7. นางสาวศิริวิมล บุญศรี
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   โทร. 09032746สองเก้า


  8. นางสาวปิยเนตร รังเสนา
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   โทร. 08040857ศูนย์แปด


  9. นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   โทร. 09091273หกหนึ่ง


  10. นายกุศล ภูนบทอง
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร. 08500875หกหก
 7. กลุ่มกฎหมายและคดี


  1. นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
   โทร. 08624750เก้าเก้า


  2. นางสาววิจิตรา ศรีคุณ
   นิติกรปฏิบัติการ
   โทร. 08161645แปดศูนย์
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


  1. นางชุติมา นามศรีอุ่น
   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โทร. 09186534เจ็ดสอง


  2. นางสาวสุวรรณา​ สุดสนธิ์
   พนักงานพิมพ์ดีด
   โทร. 09332729เจ็ดหก
 9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  1. นายศุภกร พันธุ์เสนา
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   โทร. 09914244สองเก้า


  2. นายบูระ พลขันธ์
   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   โทร. 09913764หกหก
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน


  1. นางภวิสร์ภร อุปนันท์
   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
   โทร. 09466939เก้าสอง


  2. นางมาลียา มะลิต้น
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
   โทร. 08328166หกห้า