SPMMK
รายงานงบประมาณ( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2565 )

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ที่ รายการ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) 3,295,200.00  92.00  3,039,488.89  8.00  255,711.11 
1.  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ...... 20,000.00  100.00  20,000.00  0.00  0.00 
2.  ค่าเบี้ยประชุมและการตรวจสอบติดตามประเมินผลคณะกรรมการ ก.ต.ป.น....... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3.  ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พัก...... 400,000.00  65.00  259,407.00  35.00  140,593.00 
4.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไป...... 40,000.00  51.00  20,505.00  49.00  19,495.00 
5.  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง...... 150,000.00  11.00  15,971.48  89.00  134,028.52 
6.  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ...... 150,000.00  60.00  90,280.00  40.00  59,720.00 
7.  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์...... 150,000.00  91.00  137,225.00  9.00  12,775.00 
8.  ค่าวัสดุสำนักงาน...... 350,000.00  129.00  450,000.00  -29.00  -100,000.00 
9.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น...... 211,200.00  44.00  92,800.00  56.00  118,400.00 
10.  ค่าจ้างทั่วไป...... 50,000.00  29.00  14,402.00  71.00  35,598.00 
11.  ลูกจ้าง(ป.ตรี) 2 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 15,000 บาท/เดือน ประก...... 378,000.00  100.00  378,000.00  0.00  0.00 
12.  แม่บ้านทำความสะอาด 2 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ป...... 226,800.00  100.00  226,800.00  0.00  0.00 
13.  จ้างภารโรง 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ประกันสัง...... 113,400.00  100.00  113,400.00  0.00  0.00 
14.  จ้างยาม 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ประกันสังคม ...... 113,400.00  100.00  113,400.00  0.00  0.00 
15.  ลูกจ้าง ปวส. 2 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน ประกัน...... 302,400.00  100.00  302,400.00  0.00  0.00 
16.  ค่าไฟฟ้า...... 500,000.00  133.00  663,520.77  -33.00  -163,520.77 
17.  ค่าน้ำประปา...... 40,000.00  137.00  54,862.14  -37.00  -14,862.14 
18.  ค่าโทรศัพท์...... 40,000.00  91.00  36,326.50  9.00  3,673.50 
19.  ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpageและสัญญาณอินเตอร์เน็ต...... 20,000.00  100.00  20,000.00  0.00  0.00 
20.  ค่าไปรษณีย์โทรเลข...... 40,000.00  75.00  30,189.00  25.00  9,811.00 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 30,000.00  100.00  30,000.00  0.00  0.00 
1.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2565...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2.  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้นำตามวิถีประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปี 2565...... 30,000.00  100.00  30,000.00  0.00  0.00 
3.  การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2565...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
นโยบายที่ 2 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 40,000.00  100.00  40,000.00  0.00  0.00 
1.  การประเมินคัดเลือกหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจั...... 40,000.00  100.00  40,000.00  0.00  0.00 
2.  ตลาดนัดวิชาการ สพม.มค : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสะท้อนผลการจัดการเรียนรู้...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3.  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2565...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 374,400.00  99.00  371,270.00  1.00  3,130.00 
1.  ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลง...... 14,400.00  95.00  13,670.00  5.00  730.00 
2.  การพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีทักษะแห่งศตวรรษที...... 40,000.00  100.00  40,000.00  0.00  0.00 
3.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา...... 35,000.00  93.00  32,600.00  7.00  2,400.00 
4.  การยกระดับผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คร...... 20,000.00  100.00  20,000.00  0.00  0.00 
5.  คอนเน็กซ์อีดี (CONNEXT ED) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารค...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
6.  ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...... 30,000.00  100.00  30,000.00  0.00  0.00 
7.  ส่งเสริมสมรรนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ...... 20,000.00  100.00  20,000.00  0.00  0.00 
8.  การพัฒนาสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูที่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีผนวก เ...... 10,000.00  100.00  10,000.00  0.00  0.00 
9.  การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะแห...... 35,000.00  100.00  35,000.00  0.00  0.00 
10.  การพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณบูรณาการประวัติศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สั...... 20,000.00  100.00  20,000.00  0.00  0.00 
11.  พัฒนาระบบนิเทศ ติตาม ตรวจสอบ ประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษา...... 70,000.00  100.00  70,000.00  0.00  0.00 
12.  พัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ที่เน้นสมรรถนะด้านการคิ...... 75,000.00  100.00  75,000.00  0.00  0.00 
13.  พัฒนาสมรรถนะการสอนครูภาษาต่างประเทศ...... 5,000.00  100.00  5,000.00  0.00  0.00 
14.  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา ป้องกันการทุจร...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
15.  พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรวม...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
16.  ฝึกทบทวนวิชาผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษา...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 185,000.00  69.00  127,380.00  31.00  57,620.00 
1.  การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565...... 10,000.00  70.00  6,955.00  30.00  3,045.00 
2.  ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในส...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3.  ส่งเสริมและกระจายโอกาสให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา โควตาเข้าศึกษาต่อใน...... 10,000.00  99.00  9,920.00  1.00  80.00 
4.  คัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้น...... 20,000.00  51.00  10,175.00  49.00  9,825.00 
5.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศ...... 40,000.00  98.00  39,345.00  2.00  655.00 
6.  ขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือสร้างเสริมโอกาสทางการศึกษาและความปลอดภัย...... 105,000.00  58.00  60,985.00  42.00  44,015.00 
นโยบายที่ 5 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 37,000.00  27.00  9,820.00  73.00  27,180.00 
1.  เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงาน โดยใช้...... 12,000.00  82.00  9,820.00  18.00  2,180.00 
2.  สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการขยะและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา...... 25,000.00  0.00  0.00  100.00  25,000.00 
นโยบายที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 1,038,400.00  62.00  643,532.00  38.00  394,868.00 
1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธย...... 260,000.00  85.00  220,423.00  15.00  39,577.00 
2.  เพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์...... 10,000.00  100.00  10,000.00  0.00  0.00 
3.  การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน...... 14,200.00  99.00  14,040.00  1.00  160.00 
4.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปี...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
5.  วันสำคัญและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...... 7,300.00  45.00  3,300.00  55.00  4,000.00 
6.  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาม...... 42,000.00  82.00  34,373.00  18.00  7,627.00 
7.  เสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา...... 14,500.00  35.00  5,100.00  65.00  9,400.00 
8.  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน การยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล...... 30,000.00  91.00  27,150.00  10.00  2,850.00 
9.  ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ...... 50,000.00  97.00  48,346.00  3.00  1,654.00 
10.  อบรมกฎหมายมหาชนในการปฏิบัติราชการเพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐที่ด...... 30,000.00  86.00  25,720.00  14.00  4,280.00 
11.  สรรหาผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดสำ...... 70,000.00  77.00  53,750.00  23.00  16,250.00 
12.  การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...... 90,000.00  86.00  77,575.00  14.00  12,425.00 
13.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพม.มค....... 360,400.00  18.00  64,315.00  82.00  296,085.00 
14.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล...... 60,000.00  99.00  59,440.00  1.00  560.00 
รวม    5,000,000.00  85.23  4,261,490.89  14.77  738,509.11