SPMMK
รายงานงบประมาณ( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2566 )

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ที่ รายการ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
งบบริหารสำนักงาน (งบประจำ) 2,750,000.00  64.00  1,771,117.57  36.00  978,882.43 
1.  ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ...... 20,000.00  0.00  0.00  100.00  20,000.00 
2.  ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและค่าที่พัก...... 415,000.00  67.00  279,307.60  33.00  135,692.40 
3.  ค่าใช้จ่ายในการประชุมอบรมทั่วไป...... 30,000.00  50.00  14,905.00  50.00  15,095.00 
4.  ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง...... 50,000.00  22.00  11,172.47  78.00  38,827.53 
5.  ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์/ค่าบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ...... 50,000.00  46.00  23,125.00  54.00  26,875.00 
6.  ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง/ปรับปรุงภูมิทัศน์...... 100,000.00  10.00  9,504.91  90.00  90,495.09 
7.  ค่าวัสดุสำนักงาน...... 200,000.00  24.00  47,655.00  76.00  152,345.00 
8.  ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น...... 100,000.00  52.00  51,798.20  48.00  48,201.80 
9.  ค่าจ้างทั่วไป...... 50,000.00  30.00  15,222.00  70.00  34,778.00 
10.  ลูกจ้าง(ป.ตรี) 1 อัตรา จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 15,000 บาท/เดือน ประก...... 189,000.00  100.00  189,000.00  0.00  0.00 
11.  ยาม+แม่บ้าน จ้าง 12 เดือน จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 450 ...... 113,400.00  100.00  113,400.00  0.00  0.00 
12.  แม่บ้าน 2 เดือน (1อัตรา)...... 18,900.00  100.00  18,900.00  0.00  0.00 
13.  จ้างยามใหม่ 10 เดือน (จ้างอัตราละ 9,000 บาท/เดือน ประกันสังคม 450 บาท/...... 94,500.00  100.00  94,500.00  0.00  0.00 
14.  แม่บ้านทำความสะอาด+ภารโรง (จ้างเหมา) อัตราละ 9,000 บาท/12 เดือน 2 อัตร...... 216,000.00  100.00  216,000.00  0.00  0.00 
15.  ลูกจ้าง ปวส. จ้าง 12 เดือน (1อัตรา) จ้างอัตราละ 12,000 บาท/เดือน ประกั...... 151,200.00  100.00  151,200.00  0.00  0.00 
16.  ค่าไฟฟ้า...... 500,000.00  88.00  441,565.69  12.00  58,434.31 
17.  ค่าน้ำประปา...... 50,000.00  100.00  49,831.82  0.00  168.18 
18.  ค่าโทรศัพท์...... 50,000.00  37.00  18,530.88  63.00  31,469.12 
19.  ค่าเช่าโดเมนเนมและพื้นที่สำหรับwebpageและสัญญาณอินเตอร์เน็ต...... 62,000.00  0.00  0.00  100.00  62,000.00 
20.  ค่าไปรษณีย์โทรเลข...... 40,000.00  64.00  25,499.00  36.00  14,501.00 
21.  เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพม.มค....... 250,000.00  0.00  0.00  100.00  250,000.00 
นโยบายที่ 1 ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
1.  โครงการเสริมสร้างความรู้ให้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำป...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
2.  โครงการ “ส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เข้าศึ...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
3.  โครงการ “เสริมสร้างทักษะและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ สังกัด สำนักงานเข...... 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2,250,000.00  48.00  1,069,133.91  52.00  1,180,866.09 
1.  โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสภานักเรียนโรงเรียนในสังกัด ประจ...... 30,000.00  18.00  5,300.00  82.00  24,700.00 
2.  โครงการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา...... 40,000.00  30.00  12,040.00  70.00  27,960.00 
3.  โครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2566 (...... 50,000.00  100.00  50,000.00  0.00  0.00 
4.  โครงการ พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียนสำน...... 50,000.00  75.00  37,700.00  25.00  12,300.00 
5.  โครงการ อบรมเจ้าพนักงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษาประจำศูนย์ ศ...... 15,000.00  100.00  15,000.00  0.00  0.00 
6.  โครงการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปีการศึกษา 2565...... 200,000.00  100.00  200,000.00  0.00  0.00 
7.  โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึ...... 20,000.00  0.00  0.00  100.00  20,000.00 
8.  โครงการ “การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566”...... 10,000.00  100.00  10,000.00  0.00  0.00 
9.  โครงการ “ส่งเสริมและกระจายโอกาสให้นักเรียนได้รับทุนการศึกษา โควตาการศึ...... 10,000.00  0.00  0.00  100.00  10,000.00 
10.  โครงการ “การส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพและการมีงานทำในโรงเรี...... 40,000.00  60.00  23,950.00  40.00  16,050.00 
11.  โครงการ “อบรมการรายงาน ตรวจสอบ และการจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษา...... 25,000.00  71.00  17,840.00  29.00  7,160.00 
12.  ส่งเสริมสมรรนะครูในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) ...... 10,000.00  80.00  8,000.00  20.00  2,000.00 
13.  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ...... 32,000.00  100.00  32,000.00  0.00  0.00 
14.  การพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้พหุปัญญา ตามคุณลักษณะโรงเรียนวิถี...... 90,000.00  45.00  40,500.00  55.00  49,500.00 
15.  การพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ...... 18,000.00  100.00  18,000.00  0.00  0.00 
16.  การยกระดับผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้คร...... 27,000.00  0.00  0.00  100.00  27,000.00 
17.  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สู่การยกระดับคุณภาพการศึกษา...... 27,000.00  0.00  0.00  100.00  27,000.00 
18.  การพัฒนาระบบนิเทศและกระบวนการจัดการเรียนรู้ สู่การสร้างเครือข่ายการนิเ...... 49,500.00  99.00  49,210.00  1.00  290.00 
19.  เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมของชาติ...... 9,000.00  0.00  0.00  100.00  9,000.00 
20.  โครงการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR...... 23,000.00  98.00  22,640.00  2.00  360.00 
21.  การนิเทศ ติดตามการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.มหาสารคาม...... 76,500.00  60.00  45,550.00  40.00  30,950.00 
22.  โครงการส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ด้วย...... 18,000.00  99.00  17,880.00  1.00  120.00 
23.  พัฒนาสมรรถนะครูภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไ...... 18,000.00  0.00  0.00  100.00  18,000.00 
24.  ส่งเสริมความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ...... 25,000.00  67.00  16,800.00  33.00  8,200.00 
25.  การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศ...... 27,000.00  0.00  0.00  100.00  27,000.00 
26.  พัฒนาประสิทธิภาพการจัดทำแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสาร...... 300,000.00  68.00  202,505.00  32.00  97,495.00 
27.  โครงการ “สรรหาผู้บริหารสถานศึกษา ครู พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราวใ...... 130,000.00  34.00  44,015.00  66.00  85,985.00 
28.  การสนับสนุนการทำงานของ อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม...... 70,000.00  60.00  42,083.00  40.00  27,917.00 
29.  การเสริมสร้างและพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...... 100,000.00  12.00  11,720.00  88.00  88,280.00 
30.  อบรมวินัยการเงินคลัง และการป้องกันการทุจริต เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดกา...... 70,000.00  0.00  0.00  100.00  70,000.00 
31.  ตรวจสอบ กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และ...... 50,000.00  46.00  23,166.00  54.00  26,834.00 
32.  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ...... 40,000.00  18.00  7,120.00  82.00  32,880.00 
33.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามภารกิจหลัก 4 ด้าน ของสำนักงานเขตพื้นที่ก...... 27,600.00  25.00  6,800.00  75.00  20,800.00 
34.  การประชุมปฏิบัติการการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน...... 20,400.00  7.00  1,445.00  93.00  18,955.00 
35.  วันสำคัญและงานรัฐพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566...... 12,000.00  37.00  4,400.00  63.00  7,600.00 
36.  โครงการผู้บริหารและบุคลากรภายใน สพม.มค (งบพัฒนาระบบบริหาร) (ใหม่)...... 50,000.00  37.00  18,390.00  63.00  31,610.00 
37.  เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานโดยใช้ห...... 50,000.00  19.00  9,350.00  81.00  40,650.00 
38.  ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ประจำปี...... 100,000.00  10.00  9,504.91  90.00  90,495.09 
39.  พัฒนาสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้พื้นที่เป็น...... 20,000.00  0.00  0.00  100.00  20,000.00 
40.  พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึ...... 144,600.00  0.00  0.00  100.00  144,600.00 
41.  ส่งเสริมยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลง...... 15,400.00  0.00  0.00  100.00  15,400.00 
42.  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สู่มาตรฐานสากล...... 110,000.00  60.00  66,225.00  40.00  43,775.00 
รวม    5,000,000.00  56.81  2,840,251.48  43.19  2,159,748.52