SPMMK
ผู้บริหารสถานศึกษา

คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ( แสดงแบบเต็มหน้าจอ)

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. นายสันติรัฐ ไชยโย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สหวิทยาเขต
 1. เจริญราชเดช
 2. ตักศิลา
 3. บรบีอ
 4. พุทธมณฑลเทพปทุม
 5. สารคามใต้
 6. สะดืออีสาน
 7. พุทธมงคล