SPMMK
ผู้บริหารสถานศึกษา

คณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ( แสดงแบบเต็มหน้าจอ)

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 3. นายสันติรัฐ ไชยโย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สหวิทยาเขต
 1. เจริญราชเดช
  1. รร.สารคามพิทยาคม   นายมนูญ เพชรมีแก้ว
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08500646หกห้า
  2. รร.มหาวิชานุกูล   นายสันติ อุดคำ
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่ง
   โทร. 08764451ห้าสอง
  3. รร.มหาชัยพิทยาคาร   นายอธิการ สุขศรี
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 09734306เก้าสอง
  4. รร.กุดรังประชาสรรค์   นายอดิศักดิ์ นนทะสี
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08333772เจ็ดสอง
  5. รร.นาโพธิ์พิทยาสรรพ์   นายมนตรี ลุนสมบัติ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08040091ศูนย์เก้า
 2. ตักศิลา
  1. รร.ผดุงนารี   นายประพันธ์ ขันโมลี
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08785907แปดเจ็ด
  2. รร.แกดำวิทยาคาร   นายเชิดชัย พลกุล
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 09730703แปดหก
  3. รร.มิตรภาพ   นายจำรัส หรรษาวงศ์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08623695ห้าเก้า
  4. รร.ยางวิทยาคม   นายสุพักษ์ สมสา
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08334084ห้าหก
  5. รร.หนองม่วงวิทยาคาร   นายโชคชัย แสงสว่าง
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08196571ห้าสอง
 3. บรบีอ
  1. รร.บรบือวิทยาคาร   นายสมทรัพย์ ภูโสดา
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 06166556แปดแปด
  2. รร.บรบือ   นายจิระศักดิ์ ปราณีนิจ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08479191ห้าหนึ่ง
  3. รร.เหล่ายาววิทยาคาร   นางสุมาลี สุขรัตน์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08451705แปดหนึ่ง
  4. รร.โนนแดงวิทยาคม   ว่าที่ ร.ต.หญิง ปรางทิพย์ พินิจ
   ผู้อำนวยการโรงรียน
   โทร. 08284484เก้าเก้า
  5. รร.โนนราษีวิทยา   นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมี
   ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
   โทร. 08195449สองสี่
 4. พุทธมณฑลเทพปทุม
  1. รร.วาปีปทุม   นายไพทูล พรมมากุล
   ผู้อำนวยการโรงรียน
   โทร. 08479195หกเจ็ด
  2. รร.ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   นายภูวดล ภูสิม
   ผู้อำนวยการโรงรียน
   โทร. 08172534ศูนย์ศูนย์
  3. รร.ประชาพัฒนา   นายเรืองเดช ใหญ่นอก
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08136009ห้าเก้า
  4. รร.นาดูนประชาสรรพ์   นายสมัย ศาลาจันทร์
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08195416ห้าเก้า
  5. รร.ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์   นายเฉลิมชัย สืบสุนทร
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 09332449เก้าสี่
 5. สารคามใต้
  1. รร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร   นายสำอางค์ จันทนนตรี
   ผู้อำนายการโรงเรียน
   โทร. 08623660ห้าหนึ่ง
  2. รร.นาเชือกพิทยาสรรค์   นายทรงศักดิ์ ชาวไพร
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08222958สี่หนึ่ง
  3. รร.ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก   น.ส.สุนิษา บัวดง
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08994071สี่เจ็ด
  4. รร.มัธยมยางสีสุราช   นายวัฒนา ปะกิคา
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08138002แปดสี่
  5. รร.นาภูพิทยาคม   นายรณกฤต รินทะชัย
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08138002แปดสี่
 6. สะดืออีสาน
  1. รร.โกสุมวิทยาสรรค์   นายพีรนนท์ เหล่าสมบัติ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08569334สี่แปด
  2. รร.เขวาไร่ศึกษา   นายสงกรานต์ อุดทารุณ
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08488786แปดสอง
  3. รร.เขื่อนพิทยาสรรค์   นายธงชัย หมื่นสา
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08722000เก้าแปด
  4. รร.โพนงามพิทยานุกูล   นางสดชื่น ดวงคำน้อย
   ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
   โทร. 08957478เจ็ดศูนย์
  5. รร.วังยาวศึกษาวิทย์   นางบุญส่ง แสนภักดี
   ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
   โทร. 08111764เก้าสี่
 7. พุทธมงคล
  1. รร.เชียงยืนพิทยาคม   นายปรีชา การสอาด
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 09186786สามหนึ่ง
  2. รร.กู่ทองพิทยาคม   นายจักรรินทร์ สวาศรี
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08442863หกเจ็ด
  3. รร.ชื่นชมพิทยาคาร   นายชัดสกร พิกุลทอง
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08994699เก้าเจ็ด
  4. รร.กันทรวิชัย   นายวนัส พรมสว่าง
   ผู้อำนวยการโรงเรียน
   โทร. 08763611สามสาม
  5. รร.เขวาใหญ่พิทยาสรรค์   นางชม ไชยรส
   ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
   โทร. 09819865แปดสาม