SPMMK
นร.จำแนกตามระดับชั้น/ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,7653,0785,843168
มัธยมศึกษาปีที่ 22,7753,0875,862166
มัธยมศึกษาปีที่ 32,7473,1625,909170
มัธยมศีกษาตอนต้น8,2879,32717,614504
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1773,0665,243158
มัธยมศึกษาปีที่ 51,9973,0745,071153
มัธยมศึกษาปีที่ 61,8722,9614,833152
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,0749,15215,226466
รวมทั้งสิ้น14,36118,47932,840970


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6501765917616171,925516271764217632171,901513,826102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6501765917616171,925516271764217632171,901513,826102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6501765917616171,925516271764217632171,901513,826102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา7031871418762182,179545861557515503151,664453,84399-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา7031871418762182,179545861557515503151,664453,84399-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา7031871418762182,179545861557515503151,664453,84399-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช121811513533912113319331286-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช121811513533912113319331286-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช121811513533912113319331286-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช362401402116529132153211442309-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช362401402116529132153211442309-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช362401402116529132153211442309-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา5726425821796482421361126430510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา5726425821796482421361126430510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา5726425821796482421361126430510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา422542452141641220126187422810-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา422542452141641220126187422810-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา422542452141641220126187422810-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน4671248812409111,36435385103671032191,073292,43764-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน4671248812409111,36435385103671032191,073292,43764-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน4671248812409111,36435385103671032191,073292,43764-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน21362236233666918213618252256620171,28935-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน21362236233666918213618252256620171,28935-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน21362236233666918213618252256620171,28935-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน67258249217463412412618432589-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน67258249217463412412618432589-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน67258249217463412412618432589-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน9122116147313113181343816-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน9122116147313113181343816-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน9122116147313113181343816-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน81719124381121131333576-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน81719124381121131333576-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน81719124381121131333576-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล12151912639111181283546-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล12151912639111181283546-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล12151912639111181283546-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล19451735157452414134412639233521087624-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล19451735157452414134412639233521087624-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล19451735157452414134412639233521087624-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล25872547281779321277730092948871241,66445-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล25872547281779321277730092948871241,66445-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล25872547281779321277730092948871241,66445-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล2112311816232411011615031126-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล2112311816232411011615031126-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล2112311816232411011615031126-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช161171181513131181151463976-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช161171181513131181151463976-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช161171181513131181151463976-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช93380310132749792642472190646415-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช93380310132749792642472190646415-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช93380310132749792642472190646415-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล68395394325791073833803270952718-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล68395394325791073833803270952718-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล68395394325791073833803270952718-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4061139810431101,235314241136310354101,141312,37662-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4061139810431101,235314241136310354101,141312,37662-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4061139810431101,235314241136310354101,141312,37662-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ2113014329443323012919241868-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ2113014329443323012919241868-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ2113014329443323012919241868-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3715124821365432402402123625911-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3715124821365432402402123625911-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3715124821365432402402123625911-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา311291402100430131146210742078-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา311291402100430131146210742078-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา311291402100430131146210742078-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ7110117134381111191383726-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ7110117134381111191383726-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ7110117134381111191383726-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา1612411515532311612015931146-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา1612411515532311612015931146-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา1612411515532311612015931146-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3691137611382111,127332721029292459888312,01564-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3691137611382111,127332721029292459888312,01564-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3691137611382111,127332721029292459888312,01564-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้35810357936391,07828306828783008893241,97152-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้35810357936391,07828306828783008893241,97152-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้35810357936391,07828306828783008893241,97152-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้42131150212342311912716931927-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้42131150212342311912716931927-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้42131150212342311912716931927-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้5131349115512151,516434811546615420151,367452,88388-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้5131349115512151,516434811546615420151,367452,88388-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้5131349115512151,516434811546615420151,367452,88388-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5461455014545141,641424941452014502131,516413,15783-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5461455014545141,641424941452014502131,516413,15783-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5461455014545141,641424941452014502131,516413,15783-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5725526031727532422422137630913-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5725526031727532422422137630913-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5725526031727532422422137630913-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม45237217299622233219274617312-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม45237217299622233219274617312-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม45237217299622233219274617312-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม23462466210669018197518151735551151,24133-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม23462466210669018197518151735551151,24133-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม23462466210669018197518151735551151,24133-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม7136126822007442512532148634813-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม7136126822007442512532148634813-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม7136126822007442512532148634813-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้7527428922386552702381163540111-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้7527428922386552702381163540111-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้7527428922386552702381163540111-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้8935828932368693773783224946017-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้8935828932368693773783224946017-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้8935828932368693773783224946017-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4