SPMMK
นร.จำแนกตามระดับชั้น/ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2566

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,7562,9955,751170
มัธยมศึกษาปีที่ 22,6803,0555,735170
มัธยมศึกษาปีที่ 32,6893,0225,711165
มัธยมศีกษาตอนต้น8,1259,07217,197505
มัธยมศึกษาปีที่ 42,1193,0635,182159
มัธยมศึกษาปีที่ 52,0403,0075,047155
มัธยมศึกษาปีที่ 61,9623,0224,984152
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,1429,14515,287469
รวมทั้งสิ้น14,26718,21732,484974


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6321764117650171,923516241762917634171,887513,810102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6321764117650171,923516241762917634171,887513,810102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6321764117650171,923516241762917634171,887513,810102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา6921865818680182,030545851556315555151,703453,73399-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา6921865818680182,030545851556315555151,703453,73399-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา6921865818680182,030545851556315555151,703453,73399-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช12171912836191191343626-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช12171912836191191343626-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช12171912836191191343626-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช342362482118633130141110432229-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช342362482118633130141110432229-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช342362482118633130141110432229-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา4425526521646472482371132529611-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา4425526521646472482371132529611-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา4425526521646472482371132529611-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา3224525621336402422181100523311-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา3224525621336402422181100523311-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา3224525621336402422181100523311-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน4861345612476121,418373871037110364101,122302,54067-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน4861345612476121,418373871037110364101,122302,54067-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน4861345612476121,418373871037110364101,122302,54067-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน21762136220665018214619551765585161,23534-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน21762136220665018214619551765585161,23534-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน21762136220665018214619551765585161,23534-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน52269246216763012812618432519-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน52269246216763012812618432519-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน52269246216763012812618432519-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน221101221543161111131403946-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน221101221543161111131403946-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน221101221543161111131403946-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน1811019137313151151333706-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน1811019137313151151333706-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน1811019137313151151333706-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล81131412534171121233486-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล81131412534171121233486-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล81131412534171121233486-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล185519351745552151223126412433721092425-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล185519351745552151223126412433721092425-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล185519351745552151223126412433721092425-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล244725872517753212871028572989870261,62347-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล244725872517753212871028572989870261,62347-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล244725872517753212871028572989870261,62347-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล1712612216531611711114431096-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล1712612216531611711114431096-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล1712612216531611711114431096-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช1511712415631511311714531016-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช1511712415631511311714531016-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช1511712415631511311714531016-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช7439437032389552652602180641815-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช7439437032389552652602180641815-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช7439437032389552652602180641815-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล753693101324597931073843270951518-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล753693101324597931073843270951518-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล753693101324597931073843270951518-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3921139111380101,163324021142710360101,189312,35263-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3921139111380101,163324021142710360101,189312,35263-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ3921139111380101,163324021142710360101,189312,35263-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ3712212718633522823119451808-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ3712212718633522823119451808-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ3712212718633522823119451808-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ2413924521085402362362112622011-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ2413924521085402362362112622011-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ2413924521085402362362112622011-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2913212818933212412818431736-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2913212818933212412818431736-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2913212818933212412818431736-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ1719113139318181101363756-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ1719113139318181101363756-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ1719113139318181101363756-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2011613016631611311714631126-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2011613016631611311714631126-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2011613016631611311714631126-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4021136211364111,1283334310279102889984322,11265-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4021136211364111,1283334310279102889984322,11265-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4021136211364111,1283334310279102889984322,11265-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้350103561034691,052293121029582878894261,94655-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้350103561034691,052293121029582878894261,94655-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้350103561034691,052293121029582878894261,94655-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้47240136112342412011916331867-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้47240136112342412011916331867-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้47240136112342412011916331867-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้4991450414479141,482425021447914463141,444422,92684-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้4991450414479141,482425021447914463141,444422,92684-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้4991450414479141,482425021447914463141,444422,92684-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5501454714548141,645424941448914514141,497423,14284-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5501454714548141,645424941448914514141,497423,14284-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5501454714548141,645424941448914514141,497423,14284-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5925424921626311482392118528011-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5925424921626311482392118528011-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5925424921626311482392118528011-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม24238234296622217232271616712-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม24238234296622217232271616712-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม24238234296622217232271616712-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม23662066191563317175517951725526151,15932-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม23662066191563317175517951725526151,15932-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม23662066191563317175517951725526151,15932-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5227436321897522402372129631813-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5227436321897522402372129631813-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5227436321897522402372129631813-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้6228529322406542502762180642012-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้6228529322406542502762180642012-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้6228529322406542502762180642012-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้9239035822408572643713192843216-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้9239035822408572643713192843216-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้9239035822408572643713192843216-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4