SPMMK
นร.จำแนกตามระดับชั้น/ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12,8133,0115,824167
มัธยมศึกษาปีที่ 22,6772,9605,637170
มัธยมศึกษาปีที่ 32,6473,0365,683169
มัธยมศีกษาตอนต้น8,1379,00717,144506
มัธยมศึกษาปีที่ 42,0532,8094,862152
มัธยมศึกษาปีที่ 51,9912,9784,969156
มัธยมศึกษาปีที่ 61,9732,9654,938151
มัธยมศีกษาตอนปลาย6,0408,80514,845462
รวมทั้งสิ้น14,17717,81231,989968


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6331762517636171,894516211760917625171,855513,749102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6331762517636171,894516211760917625171,855513,749102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120014105801044410580 สารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6331762517636171,894516211760917625171,855513,749102-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา6991867318637182,009545821555315544151,679453,68899-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา6991867318637182,009545821555315544151,679453,68899-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120024105811044410581 ผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลา6991867318637182,009545821555315544151,679453,68899-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช911417130312141101263566-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช911417130312141101263566-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120034105821044410582 เมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช911417130312141101263566-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช46232234211262212912817931919-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช46232234211262212912817931919-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120054105841044410584 มหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดช46232234211262212912817931919-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา6124025621576472462422135629212-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา6124025621576472462422135629212-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120074105861044410586 แกดำวิทยาคาร แกดำแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา6124025621576472462422135629212-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา5123734431328332332422108624014-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา5123734431328332332422108624014-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120084105871044410587 มิตรภาพ มิตรภาพแกดำสหวิทยาเขตตักศิลา5123734431328332332422108624014-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน5251348013441121,446384101138610375101,171312,61769-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน5251348013441121,446384101138610375101,171312,61769-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120094105881044410588 โกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน5251348013441121,446384101138610375101,171312,61769-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน19252125205560915188521651945598151,20730-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน19252125205560915188521651945598151,20730-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120104105891044410589 เขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน19252125205560915188521651945598151,20730-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน30142256212853211712016931978-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน30142256212853211712016931978-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120114105901044410590 เขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน30142256212853211712016931978-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน12121111144317112181373816-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน12121111144317112181373816-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120124105911044410591 โพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน12121111144317112181373816-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน19118110147310161121283756-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน19118110147310161121283756-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120134105921044410592 วังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสาน19118110147310161121283756-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล81121331533416171173706-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล81121331533416171173706-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120164105961044410596 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล81121331533416171173706-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล170518351915544151514119312543951193926-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล170518351915544151514119312543951193926-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120214105951044410595 กันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคล170518351915544151514119312543951193926-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล26172397257775721247828992727808241,56545-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล26172397257775721247828992727808241,56545-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120224106011044410601 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล26172397257775721247828992727808241,56545-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล191241201633211911614631096-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล191241201633211911614631096-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120234106021044410602 กู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคล191241201633211911614631096-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช191141171503161161111433936-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช191141171503161161111433936-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120254106311044410631 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช191141171503161161111433936-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6627039232288431522592154538213-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6627039232288431522592154538213-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120264106321044410632 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดช6627039232288431522592154538213-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล81370395324697437431143262950818-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล81370395324697437431143262950818-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440120284106341044410634 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคล81370395324697437431143262950818-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4061138711417111,210333131138711426101,126322,33665-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4061138711417111,210333131138711426101,126322,33665-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220014106041044410604 บรบือ บรบือบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4061138711417111,210333131138711426101,126322,33665-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ1114112217432313112417831526-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ1114112217432313112417831526-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220024106061044410606 เหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือสหวิทยาเขตบรบือ1114112217432313112417831526-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ271221372864462372362119620510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ271221372864462372362119620510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220034106071044410607 โนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือสหวิทยาเขตบรบือ271221372864462372362119620510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2613113319032312812117231626-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2613113319032312812117231626-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220054106091044410609 ยางวิทยาคม ยางบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา2613113319032312812117231626-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ29119111159315114171363956-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ29119111159315114171363956-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220064106101044410610 โนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือสหวิทยาเขตบรบือ29119111159315114171363956-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา13126125164311171171353996-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา13126125164311171171353996-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220074106111044410611 หนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือสหวิทยาเขตตักศิลา13126125164311171171353996-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 1
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4211138811361111,17033335103201025910990332,16066-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4211138811361111,17033335103201025910990332,16066-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220084106051044410605 บรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือสหวิทยาเขตบรบือ4211138811361111,17033335103201025910990332,16066-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้3941034010329101,063303059294102838882271,94557-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้3941034010329101,063303059294102838882271,94557-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220094106121044410612 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้3941034010329101,063303059294102838882271,94557-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่ขนาดที่ 6
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้22146244111242012711716431767-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้22146244111242012711716431767-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220104106131044410613 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้22146244111242012711716431767-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้5401449613475131,511404531250613472121,431372,94277-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้5401449613475131,511404531250613472121,431372,94277-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220124106151044410615 พยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้5401449613475131,511404531250613472121,431372,94277-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5401454414534141,618424681349414482141,444413,06283-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5401454414534141,618424681349414482141,444413,06283-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220154106181044410618 วาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม5401454414534141,618424681349414482141,444413,06283-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 7
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม552552532163622127143292425510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม552552532163622127143292425510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220184106211044410621 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม552552532163622127143292425510-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม30223233286618220215253613912-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม30223233286618220215253613912-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220204106231044410623 ประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม30223233286618220215253613912-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 2
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม24572096195664919151415851725481141,13033-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม24572096195664919151415851725481141,13033-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220234106261044410626 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม24572096195664919151415851725481141,13033-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดกลางขนาดที่ 5
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม4525227921766401412361117429310-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม4525227921766401412361117429310-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220244106271044410627 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุม4525227921766401412361117429310-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 3
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้60262310932318443482612153738415-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้60262310932318443482612153738415-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220264106291044410629 นาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้60262310932318443482612153738415-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้5939038432339453543633162939518-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้5939038432339453543633162939518-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4
440220274106301044410630 มัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้5939038432339453543633162939518-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่าขนาดเล็กขนาดที่ 4