SPMMK
ข้อมูลพื้นฐาน สพท.
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รหัสเขตฯ : 1000440001
เขตตรวจราชการ : เขตตรวจราชการ 12
ภูมิภาค : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อเขตพื้นที่ฯ : สพม.มค
จังหวัดที่รับผิดชอบ : มหาสารคาม
จำนวนโรงเรียน : 35 โรง
ที่อยู่เลขที่ : 134 ถนนเลี่ยงเมืองมหาสารคาม
หมู่ที่ : -
บ้าน : -
ตำบล : แวงน่าง
อำเภอ : เมืองมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : 44000
เบอร์โทรศัพท์ : 085-537-4109
email : [email protected]
facebook : facebook
website : https://www.ses26.go.th
Latitude : 16.1585578
Longitude : 103.3102798
Google Map :
งานเลขานุการ : 043-750-947
กลุ่มอำนวยการ : 085-537-4109
กลุ่มนโยบายและแผน : 094-374-9293
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ : 086-814-2634
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ : 063-994-0700
กลุ่มบริหารงานบุคคล : 080-361-5126
กลุ่มพัฒนาครูฯ : 096-320-6495 , 091-865-3472
กลุ่มนิเทศ ติดตาม ฯ : 064-982-5003
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 090-592-0808
หน่วยตรวจสอบภายใน : 088-695-5105
กลุ่มกฎหมายและคดี : 096-715-4758 , 086-247-5099