SPMMK
รายงานงบประมาณ( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2567 )

รายงานงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ รายการ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
รวม    0.00  nan  0.00  nan  0.00