SPMMK
ผู้บริหาร สพท.

คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ( แสดงแบบเต็มหน้าจอ)

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โทร 065-532-5297
 1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทร 091-419-9517
 2. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทร 088-327-8838

 3. นายสันติรัฐ ไชยโย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  โทร 081-320-9749
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน : สพม.มค
 1. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


  1. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ

   ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   โทร 098-898-8290
 2. กลุ่มนโยบายและแผน


  1. นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์

   ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
   โทร 086-612-0155
 3. กลุ่มอำนวยการ


  1. นางสาวขันทอง พิมพ์แสนศรี

   ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
   โทร 098-898-8290
 4. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


  1. นางกฤษณา กฤตาคม

   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   โทร 089-949-8392
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  1. นางวราลักษณ์ บุษบง

   ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   โทร 089-623-8039
 6. กลุ่มบริหารงานบุคคล


  1. นางกุสุมา โอษะคลัง

   ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
   โทร 089-937-5879
 7. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


  1. นางชุติมา นามศรีอุ่น

   ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โทร 091-865-3472
 8. หน่วยตรวจสอบภายใน


  1. นางภวิสร์ภร อุปนันท์

   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
   โทร 081-263-0036
 9. กลุ่มกฏหมายและคดี


  1. นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์

   ผู้อำนวยการกลุ่มกฏหมายและคดี
   โทร 086-247-5099
 10. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  1. นายศุภกร พันธุ์เสนา

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   โทร 099-142-4429