SPMMK
บุคลากรในสำนักงานฯ

บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม ( แสดงแบบเต็มหน้าจอ) ( แสดงแบบแผนผัง)

นายจักราวุธ สอนโกษา
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1. นายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 2. นายเอกลักษณ์ บุญท้าว
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 3. นายสันติรัฐ ไชยโย
  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
บุคลากร : สพม.มค
 1. กลุ่มอำนวยการ


  1. นางนันทิพร พิมพ์แสนศรี
   ผอ.กลุ่มอำนวยการ
   โทร. 09889882เก้าศูนย์


  2. นางสาวอาภรณ์ สิงหะสุริยะ
   นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
   โทร. 08500268เก้าสาม


  3. นางสาวอาภรณ์ สิงห์สุธรรม
   นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
   โทร. 08055159เจ็ดหนึ่ง


  4. นายนายภัทรสกล แสงสีดา
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
   โทร. 08035224แปดเก้า


  5. นายบรรณรัตน์ บรรยง
   พนักงานขับรถยนต์
   โทร. 09566288เก้าสาม


  6. นางกวิณทิพญ์ โสมา
   พนักงานทำความสะอาด
   โทร. 08574315แปดหก


  7. นายนรากรณ์ คุณยศยิ่ง
   พนักงานขับรถยนต์
   โทร. 09601433หนึ่งเจ็ด


  8. นางชลดา พลลาภ
   พนักงานพิมพ์ดีด
   โทร. 06535859เก้าสาม


  9. นางสาวนันทพร สะอาดเอก
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
   โทร. 09518116ห้าหนึ่ง


  10. นางสาวนันธิดา เดชบุรัมย์
   พนักงานทำความสะอาด
   โทร. 06216752สามสี่


  11. นายเดชนรินทร์ นิงคะลี
   ยามรักษาการณ์
   โทร. 09490557หนึ่งสาม


  12. นายสมจิตร หินดำ
   นักการภารโรง
   โทร. 06256146ศูนย์แปด


  13. นายชรัมภ์ ปะมังคะตา
   นักการภารโรง
   โทร. 06303205ห้าสอง
 2. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา


  1. นางสาวฐิตารีย์ วิลัยเลิศ
   ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
   โทร. 08560899ห้าห้า


  2. นางเอมอร จันทนนตรี
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08991963สองสอง


  3. นางอรชุมา ด้วงช้าง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 06109897แปดศูนย์


  4. นางกรนันท์ วรรณทวี
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09106187ศูนย์หนึ่ง


  5. นางสาวอิทธิ์ณณัฏฐ์ นันแก้ว
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09736955สามเก้า


  6. นางดวงใจ จำปาทอง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09732050หนึ่งเก้า


  7. นางรุจาภา อรรถเวทิน
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08621869ห้าหนึ่ง


  8. นางสาวธนาภา บุญครอบ
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08132095หกเก้า


  9. นางสาวนงลักษณ์ มีแก้ว
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09268316สี่ห้า


  10. นางมิ่งขวัญ หนองขุ่นสาร
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 06455995ศูนย์ห้า


  11. นางดาวใจ ศรีสองเมือง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08451540สามสาม


  12. นางวิไลรัตน์ สุวรรณสม
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09747955เก้าแปด


  13. นางยุวดี โพธิ์หมุด
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 09519145หนึ่งเก้า


  14. นายศิวพงษ์ สาระรัตน์
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08473374เจ็ดหนึ่ง


  15. นางรุ่งฤทัย รัตนคุณศาสน์
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   โทร. 09224813เจ็ดแปด


  16. นางสาวร้อยรัตน์ แก้วพิพัฒน์ธำรง
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   โทร. 09425645ห้าสี่


  17. นางสาวธารทิพย์ พานเพ็ชร
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   โทร. 06332499สี่สอง


  18. ร.ต.อ.พิพิธชัย สร้อยชมภูพงศ์
   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
   โทร. 09495289สามห้า


  19. นางอุษามณี เหล่าอรรคะ
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   โทร. 08261448สี่เก้า
 3. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์


  1. นางกฤษณา กฤตาคม
   ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
   โทร. 08994983เก้าสอง


  2. นางบุญชู โคตรบรรเทา
   นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08332866เจ็ดเจ็ด


  3. นางสาวสุภาพร แฝงยงค์
   นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   โทร. 08927310สี่ห้า


  4. นางสาววาทินี ไชยชนะ
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   โทร. 08354962เก้าสี่


  5. นางชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   โทร. 08856332สี่สี่


  6. นางจารุวรรณ์ สภูยศ
   นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
   โทร. 09334101เจ็ดห้า


  7. นางสาวชนากานต์ พรหมประดิษฐ์
   นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
   โทร. 09892363แปดสาม


  8. นางสาวตวงพร เพชรสังคุณ
   นักวิชาการเงินและบัญชี
   โทร. 09718451เก้าสี่


  9. นางสาวสุฑารัตน์ สิงคลีบุตร
   ลูกจ้างชั่วคราว
   โทร. 08228077ห้าหนึ่ง
 4. กลุ่มนโยบายและแผน


  1. นายปกรณ์ ชิณสิทธิ์
   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
   โทร. 08661201ห้าห้า


  2. นางสาวพิกุล ไชยแสน
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชพ.
   โทร. 08621955หนึ่งเก้า


  3. นางสาวจรรยา สีแก้ว
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
   โทร. 08545507เจ็ดเจ็ด


  4. นางสาวชลธิชา การถาง
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
   โทร. 08630827หนึ่งแปด


  5. นางสาวณัชชลิดา หารสระคู
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.
   โทร. 09858480ศูนย์ห้า
 5. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


  1. นางวราลักษณ์ บุษบง
   ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
   โทร. 08962380สามเก้า


  2. นางสาวอรทัย บุพโชติ
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   โทร. 09332799หนึ่งเก้า


  3. นางสาวไพลิน ภูมิวัน
   นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
   โทร. 08195998ศูนย์แปด


  4. นายพรวิชิต กุลวิเศษ
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   โทร. 08867103เจ็ดสอง


  5. นางสาวกรรณิการ์ ศิริหลวง
   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
   โทร. 08545978หกหก


  6. นายสวัสดิพงศ์ ทองบ้านทุ่ม
   นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
   โทร. 09415962แปดเจ็ด


  7. นางสาวทวีพร ภูชะวี
   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
   โทร. 08874446แปดหก


  8. นางสาวปทิตญา สวนมะไฟ
   นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา
   โทร. 09686571ศูนย์เจ็ด
 6. กลุ่มบริหารงานบุคคล


  1. นางกุสุมา โอษะคลัง
   ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
   โทร. 08147113สองสี่


  2. นายบุญเติม ปัญญาสิทธิ์
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08891566สี่เก้า


  3. นางสมลักษณ์ สุวรรณเพ็ง
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   โทร. 08737458หนึ่งห้า


  4. นางอารีรัตน์ ชนะเกตุ
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
   โทร. 06106009แปดเก้า


  5. นายกฤษณเทพ สำเริง
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   โทร. 06616245สี่สอง


  6. นางสาวอัญชลี วงศ์แสน
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   โทร. 08451580ห้าห้า


  7. นางสาวศิริวิมล บุญศรี
   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
   โทร. 09032746สองเก้า


  8. นางสาวปิยเนตร รังเสนา
   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
   โทร. 08040857ศูนย์แปด


  9. นางสาวนฤมล ฑีฆายุพรรค
   เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
   โทร. 09091273หกหนึ่ง


  10. นายกุศล ภูนบทอง
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร. 08500875หกหก


  11. นายนนทยา เทียมวงศ์
   นักทรัพยากรบุคคล
   โทร. 08994155ห้าศูนย์
 7. กลุ่มกฎหมายและคดี


  1. นายปาลีวัชรร์ คะสุวรรณวงศ์
   ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
   โทร. 08624750เก้าเก้า


  2. นางสาววิจิตรา ศรีคุณ
   นิติกรปฏิบัติการ
   โทร. 08161645แปดศูนย์
 8. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา


  1. นางชุติมา นามศรีอุ่น
   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
   โทร. 09186534เจ็ดสอง


  2. นางสาวสุวรรณา​ สุดสนธิ์
   พนักงานพิมพ์ดีด
   โทร. 09332729เจ็ดหก
 9. กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  1. นายศุภกร พันธุ์เสนา
   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
   โทร. 09914244สองเก้า


  2. นายบูระ พลขันธ์
   เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
   โทร. 09913764หกหก
 10. หน่วยตรวจสอบภายใน


  1. นางภวิสร์ภร อุปนันท์
   ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
   โทร. 09466939เก้าสอง


  2. นางมาลียา มะลิต้น
   นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
   โทร. 08328166หกห้า