SPMMK
นร.จำแนกตามความพิการ

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567

ประเภท ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น รวมทั้งสิ้น
นักเรียนพิการทั้งหมด--122278
ความพิการทางการมองเห็น--26
ความพิการทางการได้ยิน---1
ความพิการทางสติปัญญา--14
ความพิการร่างกายและสุขภาพ--712
ความพิการทางการเรียนรู้--108249
ความพิการทางการพูดและภาษา----
ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--34
ความพิการทางการออทิสติก--11
ความพิการทางการซ้ำซ้อน---1
อื่นๆ----
ข้อมูลผิดปกติ----
อายุนอกเกณฑ์----


รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทม.ต้นม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012001 สารคามพิทยาคม เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--14
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--14
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--14
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--14
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--14
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--14
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012002 ผดุงนารี เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012003 เมืองมหาวิชานุกูล เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด--24
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด--24
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด--24
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้--24
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้--24
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้--24
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012005 มหาชัยพิทยาคาร เมืองมหาสารคามสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012007 แกดำวิทยาคาร แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--11
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--11
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--11
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--11
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--11
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--11
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012008 มิตรภาพ แกดำสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012009 โกสุมวิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด--33
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด--33
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด--33
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้--33
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้--33
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้--33
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012010 เขวาไร่ศึกษา โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012011 เขื่อนพิทยาสรรค์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012012 โพนงามพิทยานุกูล โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด--27
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด--27
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานนักเรียนพิการทั้งหมด--27
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการมองเห็น----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการได้ยิน----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางสติปัญญา----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้--27
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้--27
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการเรียนรู้--27
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพูดและภาษา----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการออทิสติก----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอื่นๆ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานข้อมูลผิดปกติ----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012013 วังยาวศึกษาวิทย์ โกสุมพิสัยสหวิทยาเขตสะดืออีสานอายุนอกเกณฑ์----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด---4
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด---4
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด---4
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้---4
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้---4
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้---4
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012016 เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--1841
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--1841
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--1841
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--1740
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--1740
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--1740
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก--11
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก--11
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก--11
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012021 กันทรวิชัย กันทรวิชัยสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--1337
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--1337
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--1337
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา--11
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา--11
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา--11
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--1236
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--1236
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--1236
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012022 เชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--712
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--712
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--712
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--59
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--59
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--59
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--22
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--22
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--22
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน---1
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน---1
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน---1
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012023 กู่ทองพิทยาคม เชียงยืนสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด--59
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด--59
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด--59
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้--59
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้--59
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้--59
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012025 กุดรังประชาสรรค์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชนักเรียนพิการทั้งหมด----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการมองเห็น----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการได้ยิน----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางสติปัญญา----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการเรียนรู้----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพูดและภาษา----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการออทิสติก----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอื่นๆ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชข้อมูลผิดปกติ----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012026 นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ กุดรังสหวิทยาเขตเจริญราชเดชอายุนอกเกณฑ์----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--813
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--813
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลนักเรียนพิการทั้งหมด--813
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการมองเห็น----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการได้ยิน----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางสติปัญญา----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--813
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--813
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการเรียนรู้--813
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพูดและภาษา----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการออทิสติก----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลอื่นๆ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลข้อมูลผิดปกติ----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44012028 ชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมสหวิทยาเขตพุทธมงคลอายุนอกเกณฑ์----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--11
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--11
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--11
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--11
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--11
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--11
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022001 บรบือ บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022002 เหล่ายาววิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--220
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--220
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--220
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ--11
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--119
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--119
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--119
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022003 โนนแดงวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44022005 ยางวิทยาคม บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--17
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--17
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด--17
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น---1
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น---1
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น---1
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--16
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--16
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้--16
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022006 โนนราษีวิทยา บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--413
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--413
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลานักเรียนพิการทั้งหมด--413
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการมองเห็น----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการได้ยิน----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางสติปัญญา----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--413
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--413
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการเรียนรู้--413
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพูดและภาษา----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการออทิสติก----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอื่นๆ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาข้อมูลผิดปกติ----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44022007 หนองม่วงวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตตักศิลาอายุนอกเกณฑ์----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการมองเห็น----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการได้ยิน----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางสติปัญญา----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการเรียนรู้----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพูดและภาษา----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการออทิสติก----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออื่นๆ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบือข้อมูลผิดปกติ----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022008 บรบือวิทยาคาร บรบือสหวิทยาเขตบรบืออายุนอกเกณฑ์----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด--930
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด--930
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด--930
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา---1
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา---1
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา---1
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้--828
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้--828
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้--828
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์--11
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022009 นาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022010 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก นาเชือกสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด--817
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด--817
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด--817
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น--25
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น--25
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น--25
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน---1
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน---1
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน---1
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ--611
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ--611
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ--611
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022012 พยัคฆภูมิวิทยาคาร พยัคฆภูมิพิสัยสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022015 วาปีปทุม วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022018 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022020 ประชาพัฒนา วาปีปทุมสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด--3344
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด--3344
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด--3344
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้--3344
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้--3344
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้--3344
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022023 นาดูนประชาสรรพ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด--45
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด--45
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมนักเรียนพิการทั้งหมด--45
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการมองเห็น----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการได้ยิน----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางสติปัญญา----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้--45
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้--45
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการเรียนรู้--45
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพูดและภาษา----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการออทิสติก----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอื่นๆ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมข้อมูลผิดปกติ----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022024 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ นาดูนสหวิทยาเขตพุทธมณฑลเทพประทุมอายุนอกเกณฑ์----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022026 นาภูพิทยาคม ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด---6
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด---6
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้นักเรียนพิการทั้งหมด---6
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการมองเห็น----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการได้ยิน----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา---2
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา---2
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางสติปัญญา---2
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการร่างกายและสุขภาพ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้---3
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้---3
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการเรียนรู้---3
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพูดและภาษา----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---1
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---1
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการพฤติกรรมและอารมณ์---1
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการออทิสติก----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ความพิการทางการซ้ำซ้อน----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อื่นๆ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้ข้อมูลผิดปกติ----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----
44022027 มัธยมยางสีสุราช ยางสีสุราชสหวิทยาเขตสารคามใต้อายุนอกเกณฑ์----