SPMMK
แผนที่ภูมิศาสตร์( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2567 )

ชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอระยะทาง(กม.)ดูแผนที่
44012001 โรงเรียนสารคามพิทยาคม ตลาดเมืองมหาสารคาม3.4
44012002 โรงเรียนผดุงนารี ตลาดเมืองมหาสารคาม6.2
44012003 โรงเรียนเมืองมหาวิชานุกูล แวงน่างเมืองมหาสารคาม0.2
44012005 โรงเรียนมหาชัยพิทยาคาร ท่าสองคอนเมืองมหาสารคาม16
44012007 โรงเรียนแกดำวิทยาคาร แกดำแกดำ27
44012008 โรงเรียนมิตรภาพ มิตรภาพแกดำ25
44012009 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ หัวขวางโกสุมพิสัย32
44012010 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา เขวาไร่โกสุมพิสัย50
44012011 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ ยางท่าแจ้งโกสุมพิสัย46
44012012 โรงเรียนโพนงามพิทยานุกูล โพนงามโกสุมพิสัย47
44012013 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ วังยาวโกสุมพิสัย54
44012016 โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ เขวาใหญ่กันทรวิชัย20
44012021 โรงเรียนกันทรวิชัย โคกพระกันทรวิชัย25.2
44012022 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม เชียงยืนเชียงยืน49.6
44012023 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม กู่ทองเชียงยืน68
44012025 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ กุดรังกุดรัง40
44012026 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรพ์ นาโพธิ์กุดรัง55
44012028 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร ชื่นชมชื่นชม61
44022001 โรงเรียนบรบือ บรบือบรบือ30
44022002 โรงเรียนเหล่ายาววิทยาคาร กำพี้บรบือ40
44022003 โรงเรียนโนนแดงวิทยาคม โนนแดงบรบือ39
44022005 โรงเรียนยางวิทยาคม ยางบรบือ23
44022006 โรงเรียนโนนราษีวิทยา โนนราษีบรบือ46
44022007 โรงเรียนหนองม่วงวิทยาคาร หนองม่วงบรบือ40
44022008 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร หนองสิมบรบือ25
44022009 โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ นาเชือกนาเชือก60
44022010 โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ปอพานนาเชือก72
44022012 โรงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร ปะหลานพยัคฆภูมิพิสัย83
44022015 โรงเรียนวาปีปทุม หนองแสงวาปีปทุม38
44022018 โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ดงใหญ่วาปีปทุม35
44022020 โรงเรียนประชาพัฒนา ประชาพัฒนาวาปีปทุม45
44022023 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ นาดูนนาดูน62.3
44022024 โรงเรียนดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ ดงบังนาดูน60
44022026 โรงเรียนนาภูพิทยาคม นาภูยางสีสุราช80
44022027 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช บ้านกู่ยางสีสุราช73.6