SPMMK
โครงการในโรงเรียน( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2567 )
รหัสโครงการชื่อโครงการ
1เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้หน่วยงานทางการศึกษาใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
10เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน
11เป็นโรงเรียนดีศรีตำบล (หนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพ)
12เป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
13เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ผ่าน
14เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 1 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
15เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ผ่าน
16เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 2 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
17เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
18เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
19เป็นโรงเรียนต้นแบบลูกเสือดีเด่น
2เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้ กศน. ใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน / เปิดทำการสอน
20โครงการอิสลามศึกษา
21โครงการประสานความมั่นคง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
22โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์
23โครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก
24โครงการโรงเรียนสีขาว
25โครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.)
26โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนหลักมีโรงเรียนเข้ามารวม
27โครงการรวมโรงเรียนขนาดเล็ก เป็นโรงเรียนที่มารวม
28โครงการเด็กพิการเรียนร่วมกับเด็กปกติ
29โครงการ Education Hub
3เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นสถานที่ตั้งสำนักงาน
30โครงการ Sister School
31โครงการสิ่งแวดล้อมน้อมเกล้า
32โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
33โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
34โครงการยุวฑูตความดี เฉลิมพระเกียรติ
35โครงการอาหารกลางวันประเภท 1
36โครงการอาหารกลางวันประเภท 2
37โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.1
38โครงการอาหารกลางวันประเภท 3.2
39โครงการโรงเรียนสุจริต
4เป็นโรงเรียนที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จัดการเรียนการสอนอนุบาล 3 ขวบ
40เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอ
41เป็นโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด
42เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการโรงเรียนทางเลือก
43เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ไม่ผ่าน
44เป็นโรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 4 ผลการประเมิน ผ่าน
45โครงการ To be number one
46โครงการ EP (English Program)
47โครงการ IP (Intensive Program)
48โครงการ MEP (Mini English Program)
49โรงเรียนในโครงการจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดารของ สพฐ. พ.ศ. 2551-2554 ตามมติ ครม. เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2551
5เป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน
50โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ (English Bilingual Education : EBE)
51โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School
52ศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub)
53โครงการปฏิรูปสู่การปฏิบัติ
54โรงเรียน Sister School ในโครงการ Spirit of ASEAN
55โรงเรียน Buffer School ในโครงการ Spirit of ASEAN
56โรงเรียนคุ้มครองเด็ก
57โครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
58โครงการอัจฉริยะจรรยา
59โครงการปฏิรูปการเรียนรู้คืนครูให้ศิษย์
6เป็นโรงเรียนสาขาห้องเรียนของโรงเรียน
60โครงการโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ปี 2558
61โรงเรียนประชารัฐ
62สะเต็มศึกษา (STEM)
63โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้
64โครงการห้องเรียนอาชีพ
7เป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
8เป็นโรงเรียนที่ดูแลและรับผิดชอบพื้นที่จุดบอดทางการศึกษา
9เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนคุณภาพ