SPMMK
หน้าแรก ( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2566 )

35

จำนวนโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

28

จำนวนโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

974

จำนวนห้องเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

32,484

จำนวนนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

1,962

ครูและบุคลากร

สนง.
72
รร.
1,890
ตาราง

0

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2566

ม.ต้น
0
ม.ปลาย
0
ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่ตั้ง

ข้อมูลโรงเรียน

แยกตามขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

ขนาดเล็ก 22 โรง
ขนาดกลาง 4 โรง
ขนาดใหญ่ 4 โรง
ขนาดใหญ่พิเศษ 5 โรง

85

นร.โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"

ชาย
43
หญิง
42
ดาวน์โหลดเอกสาร