SPMMK
หน้าแรก ( ข้อมูล ปี พ.ศ. 2565 )

35

จำนวนโรงเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

29

จำนวนโครงการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

970

จำนวนห้องเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

32,840

จำนวนนักเรียน

ข้อมูลเพิ่มเติม

2,008

ครูและบุคลากร

สนง.
72
รร.
1,936
ตาราง

9,228

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

ม.ต้น
5,018
ม.ปลาย
4,210
ดาวน์โหลดเอกสาร

ที่ตั้ง

ข้อมูลโรงเรียน

แยกตามขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

ขนาดเล็ก 22 โรง
ขนาดกลาง 4 โรง
ขนาดใหญ่ 5 โรง
ขนาดใหญ่พิเศษ 4 โรง

85

นร.โครงการ "พาน้องกลับมาเรียน"

ชาย
43
หญิง
42
ดาวน์โหลดเอกสาร